Bokningsvillkor                                     

Privat resenär

Ankomst och avresa
Hotellägenheten står till ditt förfogande senast från kl. 14.00 ankomstdagen.
Avresedagen måste du lämna lägenheten senast kl. 11.00 om inget annat avtalas.

Sen ankomst
Meddela hotellet på förhand vid sen ankomst.

Avbeställning och utebliven ankomst
Avbeställning ska ske senast kl. 19.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 19.00 så måste du betala för ett dygn.
Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa.

Avresa före den avtalade tidens utgång
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.

Grupp bokning

Definitioner
Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t ex för konferens eller med aktiviteter.
Beställare är den person- juridisk eller fysisk- som är betalningsskyldig för arrangemanget.
Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget. 

Beställning

Beställning ska ske skriftligt och leverantören ska bekräfta mottagandet skriftligt. 

Särskilda önskemål vid beställning
Har beställaren särskilt önskemål gällande t ex specialkost, husdjur mm skall det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang. Om beställaren har särskild önskan som medför extra kostnader för leverantören debiteras beställaren för detta. 

Avbeställning
Avbeställning ska ske skriftligt. Avbokning kan ske kostnadsfritt upp till 15 dagar innan ankomst. Vid avbokning 15 till 6 dagar före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören med 25% av värdet på beställningen. Vid avbokning 5 dagar eller senare får beställaren ersätta leverantören med 100 % av bokningens värde 

Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Detta skall meddelas skriftligen till leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Uteblir någon gäst från logi debiteras fullt pris på första natten. Uteblir en gäst från aktivitet/konferens medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 20 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. 

Reservation för prisändringar
Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar skall leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen. Leverantören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker. 

Force Majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.